Werkwijze

Kennismaking en Intake

Tijdens het gratis kennismakingsgesprek bespreken wij de mogelijkheden en behoeften. Het is de bedoeling dat uw kind hierbij aanwezig is. Zijn/haar verhaal is het beginpunt en natuurlijk moet er een “klik” zijn. Voor extra informatie is het fijn als u het rapport en een uitdraai uit het leerlingvolgsysteem meeneemt. Als u na het kennismakingsgesprek besluit om naar Het Wijspaleis te komen, volgt een intake-proces. Hiervoor gebruik ik de informatie uit het kennismakingsgesprek en neem ik ook contact op met de leerkracht voor eventueel aanvullende informatie. Als blijkt dat aanvullend onderzoek nodig is, voeren we dat in overleg uit. Bij specialistischer onderzoek (dyscalculie/dyslexie diagnose) verwijs ik u graag door naar een buro dat deze diagnostische onderzoeken uitvoert.

Handelingsplan

Al deze informatie breng ik samen in een handelingsplan wat loopt van vakantie tot vakantie (gemiddelde duur 7-9 weken). Hierin worden de doelen beschreven met toegespitste handelingen, materialen en huiswerkopdrachten. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Lessen

In de lessen (45 minuten) werken wij volgens het handelingsplan. Uw kind krijgt een eigen schrift, hierin wordt ook het huiswerk gemaakt. Samen met uw kind werkt u aan de huiswerkopdrachten (tenzij wij anders afspreken) en worden de groei en het zelfvertrouwen steeds zichtbaarder.

Evaluatie

Bij een handelingsplan hoort een evaluatie. Afhankelijk van de gestelde doelen maak ik een tussentijdse of eindevaluatie. Deze worden vaak vergezeld van een tussentijdse of eindtoets om de groei meetbaar te maken. Hiermee wordt zichtbaar op welk gebied uw kind zich ontwikkeld heeft en welk gebied nog extra aandacht behoeft. De tussentijdse evaluatie verwerk ik een volgend handelingsplan, de eindevaluatie duidt het behalen van de gestelde doelen.

Ik heb de gewoonte om bij langere trajecten ook tussentijds met ouders te spreken. Vaak is dit na een half/driekwart jaar. Dit is een soort van evaluatie/afstemmingsgesprek (kosteloos) en zorgt ervoor dat de partijen (ouders en Het Wijspaleis) eventueel nieuwe informatie of wensen mee kunnen nemen in het verdere traject. Indien noodzakelijk heb ik eenzelfde soort gesprek met de leerkracht van uw kind.

Tarieven

Les van 45 minuten à €47,00

Intake-proces en voortgang/evaluaties voor het volledige traject à €30,00